Biblioteka szkolna i jej zadania

10 Praw czytelnika:)5 Praw bibliotekarstwa §§  Ranganathana

Regulaminy

Historia biblioteki

Księgozbiór i pomieszczenia

Bibliotekarze

Czytelnicy i czytelnictwo

Nowości

Cytaty o książce

Ekslibris

 

Oświatowe linki

 

Wystawy

 

VARIA

 

 

 

    IFLA/UNESCO MANIFEST BIBLIOTEK SZKOLNYCH:                

 

Cele biblioteki szkolnej:

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego.

Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią :

 • wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,

 • wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,

 • umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,

 • pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego,

 • udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń,

 • organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,

 • współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami,

 • szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,

 • propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

Aby wypełniać te funkcje biblioteka szkolna stale rozwija kierunki działania i poszerza zakres usług, rozwija warsztat informacyjny i zatrudnia odpowiednio przygotowany personel.

 

MIEJSCE BIBLIOTEKI  W STATUCIE SZKOŁY:

 

Rozdział II. §.4 Statutu Szkoły:

Pkt.4   Zespół szkół posiada wspólną bibliotekę dla wszystkich typów szkół wchodzących w jej skład.

Rozdział VI. §.26

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspierającą doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Uczestniczy  w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli  i rodziców.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

     4.1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,

     4.2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę,

     4.3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach,

     4.4. korzystanie z komputerów podłączonych do Internetu.

5. Godziny pracy biblioteki ustalone przez Dyrektora Szkoły umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6. Wydatki biblioteki szkolnej są finansowane przez budżet szkoły oraz uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców.

7. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów:

     7.1. dokumenty piśmiennicze:

            7.1.1.  wydawnictwa informacyjne,

            7.1.2.  programy szkolne dla nauczycieli,

            7.1.3. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

            7.1.4. literaturę techniczną oraz inną popularno-naukową w ilości zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli,

            7.1.5. wybrane pozycje z literatury pięknej,

            7.1.6. wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa do księgozbioru podręcznego,

            7.1.7. czasopisma specjalistyczne, w tym przedmiotowo-metodyczne, wybrane czasopisma naukowe, popularno-naukowe, gazety,

            7.1.8. inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania.

      7.2. dokumenty niepiśmiennicze:

            7.2.1. dyskietki komputerowe,

            7.2.2. kasety,

            7.2.3. płyty CD, CD-R, DVD.

8. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu użytkowników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek i inne czynniki środowiskowe.

9. Nauczyciele-bibliotekarze wykonują zadania nauczycieli określone w załączniku nr 9 (zakres zadań nauczycieli) i 8 (zadania wychowawcy), a ponadto wykonują zadania:

    9.1. W zakresie udostępniania książek i innych informacji uprawnionym osobom.

    9.2. Tworzą warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania przez uczniów i nauczycieli informacji z różnych źródeł.

    9.3. Stwarzają warunki do kształtowania efektywnego posługiwania się uczniów technologią informacyjną.

    9.4. Organizują różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

Rozdział VI. §.29

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, ...:

    Podpkt. b/ bibliotekę

Rozdział IX. §.42

 W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczniowie, którzy ze względów organizacyjnych nie mają lekcji przebywają w bibliotece lub w czytelni. Informacje dotyczące miejsca pobytu uczniów umieszczane są w planie zastępstw, który opracowuje na dany dzień wicedyrektor.

Załącznik nr 4

 • Regulamin biblioteki

 • ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH (KOMPUTERA)

 • ZASADY UDOSTĘPNIANIA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO